Newsletter

Zabezpieczenia kredytu

18.10.2007
Materiał pochodzi z Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

Zaciągając kredyt, pożyczkę każdy bank i zawsze będzie starał się w jakiś sposób zabezpieczeyć się na wypadek nie wypłacalności klienta. Zasada jest prosta: im wyższa kwota pożyczki, tym, zabezpieczenie będzie poważniejsze, "solidniejsze". Dlaczego? Dlaczego banki tak rygorystycznie podchodzą do sprawy ryzyka kredytowego? Jakich zabezpieczeń wymagają zwykle?

Jak bank zabezpiecza swoje interesy? Wielu klientów często skarży się na skomplikowane i czasochłonne procedury związane z uzyskaniem kredytu. Pamiętajmy jednak, że ostrożność banku w tym zakresie świadczy o tym, że pragnie on bezpiecznie ulokować pieniądze powierzone mu przez lokatodawców. Z tego względu musi on również przewidywać najgorszy scenariusz, mianowicie sytuację, w której klient przestaje spłacać kredyt, nie ma widoków na poprawę jego sytuacji finansowej i bank przystępuje do windykacji kredytu z majątku dłużnika. Ten bolesny proces musi być jednak wcześniej przygotowany, tak by odzyskać pieniądze w sposób szybki i efektywny. Egzekwowanie spłaty kredytu z majątku dłużnika musi się odbywać zgodnie z prawem, więc bank nie może w sposób dowolny odzyskiwać swoich pieniędzy.

Zabezpieczenie kredytu. Dbając o swoje interesy i pieniądze lokatodawców, bank w umowie określa zabezpieczenia kredytu. Istnieje wiele różnych instrumentów prawnych i finansowych chroniących kredyt.

Najprostszą formą jest poręczenie dokonywane według przepisów kodeksu cywilnego. Poręczycielem może być osoba fizyczna albo prawna. Poręczyciel na piśmie zobowiązuje się do spłaty kredytu i związanych z nim odsetek, jeśli kredytobiorca nie odda go w terminie. Specyficzną formą poręczenia jest gwarancja bankowa. Bank, za odpowiednią opłatą i zabezpieczeniem, może gwarantować kredyt klienta w innym banku.

Inną formą zabezpieczenia, powszechnie stosowaną, jest weksel własny. Kredytobiorca na specjalnym blankiecie wekslowym potwierdza swoje zobowiązanie wobec banku. Weksel, ze względu na specyficzne prawo wekslowe, znacznie ułatwia egzekwowanie długu przez bank w porównaniu do przepisów prawa cywilnego; stanowi on potwierdzenie zadłużenia wobec banku, nie wskazuje jednak majątku, z którego bank może egzekwować swoje pieniądze.

Jednym z zabezpieczeń, określających źródło spłaty kredytu, jest tak zwana cesja wierzytelności. Kredytobiorca może mieć potwierdzo- ne prawo do wynagrodzenia, na przykład za sprzedane towary. Przeniesienie prawa do tego wynagrodzenia na bank nazywane jest cesją wierzytelności. W chwili windykacji kredytu bank, jeśli posiada cesję, przejmuje prawo do wynagrodzenia, które przysługuje kredytobiorcy.

Zabezpieczeniem, odnoszącym się do konkretnych elementów majątku kredytobiorcy, jest zastaw na rzeczach. Banki mogą ustanawiać tak zwany bankowy zastaw rejestrowy: rzecz stanowiąca jego przedmiot zostaje odpowiednio oznakowana, tym samym wykluczona jest jej sprzedaż innej osobie bez poinformowania jej, że dana rzecz stanowi zabezpieczenie kredytu. Przedmiot zastawu może pozostać w dyspozycji kredytobiorcy. W ten sposób możliwy jest więc zastaw na rzeczach, które zostały zakupione za środki uzyskane z kredytu, na przykład samochód. Rzeczy te, mimo że stanowią zabezpieczenie kredytu, mogą być bez przeszkód używane przez kredytobiorcę.

Często wartość poszczególnych składników majątku kredytobiorcy nie jest wystarczająca do zabezpieczenia pełnej kwoty kredytu. Wówczas stosuje się kombinację różnych zabezpieczeń. W grę mogą również wchodzić środki pieniężne lub posiadane przez kredytobiorcę papiery wartościowe. Kredytobiorca dokonuje zablokowania na swoim rachunku pieniędzy lub papierów wartościowych na rzecz kredytującego banku. Blokada nie pozwala właścicielowi środków na swobodne dysponowanie nimi bez wiedzy banku, który udzielił kredytu.

Odrębną formą zabezpieczenia jest hipoteka. Właściciel nieruchomości i równocześnie kredytobiorca może wnioskować o ustanowienie hipoteki na rzecz kredytującego banku. Wniosek jest rozpatrywany przez specjalny sąd, zamujący się rejestrem własności nieruchomości. Rejestr nieruchomości prowadzony jest w postaci tak zwanych ksiąg wieczystych, które zawierają informacje dotyczące właściciela oraz obciążeń danej nieruchomości na rzecz innych osób. Gdy kredyt nie jest spłacany, ustanowiona na rzecz banku hipoteka pozwala na jej przejęcie, sprzedaż i w rezultacie odzyskanie pieniędzy.

Copyright by Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

NBPortal.pl
Warto wiedzieć
Kredyty gotówkowe Allianz Banku w Gold Finance 03.03.2010
Gold Finance – Niezależny Doradca Finansowy - rozszerzył ofertę kredytów gotówkowych. Propozycja... więcej
Złe kredyty gospodarstw domowych pobiły rekord 23.02.2010
Zagrożone kredyty gospodarstw domowych wciąż ostro pną się w górę. W styczniu pobiły niechlubny... więcej
Nie było kredytów na karpia i gwiazdkowe prezenty 26.01.2010
Tym razem nie było kredytów na karpia i gwiazdkowe prezenty. Polacy urządzili Święta Bożego Narodzenia... więcej
więcej