Newsletter

Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny

18.10.2004
Materiał pochodzi z Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

Podpisując umowę kredytową każdy powinien dokładnie zapoznać się z zapisem o tzw. bankowym tytułem egzekucyjnym. Zwykle znajduje się on na końcu umowy, ale jest bardzo ważny. Precyzyjnie opisuje konsekwencje i koszty, jakie grożą osobie, która zaprzestanie spłacania pożyczki. Dotyczy także poręczycieli, spadkobierców lub współmałżonka dłużnika...

Bankowy tytuł egzekucyjny, mówiąc najprościej, to zabezpieczenie dla banku lub firmy udzielającej pożyczki. Ten punkt umowy zawiera opis kroków, jakie podejmie bank i termin, w którym bank wystąpi do sądu o wyegzekwowanie pożyczonych pieniędzy oraz jak wysokie będą roszczenia finansowe, w przypadku, gdyby klient zaprzestał spłacania pożyczonych mu pieniędzy. Brzmi może niezbyt przyjemnie, ale to naprawdę bardzo ważne!

Sama treść bankowego tytułu egzekucyjnego w umowie może być różna. Najczęściej jednak zawiera ona sformułowanie, że - w myśl Prawa Bankowego - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., artykułu 97. ust. 1 i 2 - klient wyraża zgodę na poddanie się czynnościom egzekucyjnym w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej, wraz z należnymi odsetkami oraz innymi opłatami wynikającymi z umowy i jej realizacji, a w szczególności kosztami egzekucji, opłatami sądowymi.

Dalej klauzula tytułu powinna, i zwykle zawiera, dwie najistotniejsze dla klienta kwestie - kwotę, tj. sumę wszystkich kosztów kredytu, opłat, prowizji i kosztów postępowania egzekucyjnego wraz z odsetkami na jaką będzie mógł opiewać tytuł egzekucyjny oraz datę - termin, do kiedy bank będzie mógł wystawić ten tytuł.

Na co bankowi pozwala tytuł? Tytuł egzekucyjny ułatwia dochodzenie roszczeń przez bank, dlatego, obok wspomnianych dwóch kwestii, powinny się w nim znaleźć także inne informacje: oznaczenie banku, który wystawił ten tytuł i na rzecz, którego dochodzenie roszczeń ma się odbyć, oznaczenie dłużnika zobowiązanego do zapłaty, data wystawienia tytułu, oreślenie podstawy dochodzenia roszczenia i wzmianka o wymagalności jego dochodzenia, a także pieczęć banku i podpisy osób reprezentujących go. Taka konstrukcja tytułu daje bankowi podstawy do wszczęcia postępowania, gdyby natomiast zawierał błędy bank nie mógłby do niego przystąpić.

W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika, Prawo bankowe stanowi, że można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne. Co więcej - tytuł może być podstawą do egzekucji przeciwko poręczycielowi, spadkobiercom lub współmałżonkowi.

Prawo bankowe w artykule 97. w ust. 1 stanowi, że tytuł może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (...) wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej. Ale już w następnym, w 98 artykule w ust. 1. Prawo bankowe precyzuje, że tytuł może być także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności bankowej, o której mowa w art. 97 ust. 1. - czym rozszerza krąg osób odpowiedzialnych za spłatę pożyczki na poręczycieli. Z kolei ustęp 2 art. 98 dotyczy współmałżonków i spadkobierców dłużnika - przypadku, gdyby obowiązek spełnienia świadczenia przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobrania lub przekształcenia osoby prawnej albo gdy zachodzi potrzeba egzekucji z majątku wspólnego małżonków, podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy oparty na bankowym tytule egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez sąd przeciwko tym osobom.

Kwota roszczeniowa banku może, o ile przewiduje to umowa, zostać zamieniona na ustalony w niej przedmiot zamiany - Prawo bankowe mówi o egzekucji wydania rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia.

Wydanie bankowego tytułu egzekucyjnego to oczywiście ostateczność, co nie znaczy, że nie praktykowana przez banki. Praktykowana i to z całą bezwzględnością, o czym może świadczyć liczba egzekucji komorniczych. Do tego bowiem sprowadza się wydanie tytułu bankowego.

Po jego wystawieniu, bank kieruje go do sądu z klauzulą wykonalności. Sąd ma obowiązek rozpatrzenia go możliwie najszybciej, ale najpóźniej w ciągu 3 dni. Rozpatrzenie odbywa się na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że klient nie ma możliwości obrony i przedstawienia swojego stanowiska. Jeśli sąd wyda postanowienie - nadanie tytułowi klauzuli wykonalności, wtedy do egzekucji długu przystępuje komornik, a jego postępowaniem może być objęty zarówno majątek trwały dłużnika, jak i jego dochody. Tym, którzy uważają, że roszczenia banku są niesłuszne pozostaje w takiej sytuacji wystąpienie do sądu o wytoczenie tzw. powództwa przeciwegzekucyjnego.

Źródła: Federacja Konsumentów

Eryk Kazanowski

Copyright by Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

NBPortal.pl
Warto wiedzieć
Kredyty gotówkowe Allianz Banku w Gold Finance 03.03.2010
Gold Finance – Niezależny Doradca Finansowy - rozszerzył ofertę kredytów gotówkowych. Propozycja... więcej
Złe kredyty gospodarstw domowych pobiły rekord 23.02.2010
Zagrożone kredyty gospodarstw domowych wciąż ostro pną się w górę. W styczniu pobiły niechlubny... więcej
Nie było kredytów na karpia i gwiazdkowe prezenty 26.01.2010
Tym razem nie było kredytów na karpia i gwiazdkowe prezenty. Polacy urządzili Święta Bożego Narodzenia... więcej
więcej